Bezpečnostní pokyny

 

Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k projekčním fóliím - metrové zboží
ve znění z 1. ledna 2016

 1. Přehyby a balen&iacute:
  Projekční fólie budou - pokud není nabídnuto zvlášť - zásadně baleny složené a zaslány. Po otevření a vypnutí projekčních fólií do všech stran přehyby zpravidla zcela zmizí. Pokud to technicky není možné, lze projekční fólie - za přirážku za balení a přepravu - zaslat i svinuté. To zvyšuje pravděpodobnost, že na fóliích žádné přehyby nevzniknou případně, že kompletně zmizí. Proces narovnávání závisí na teplotě v místnosti, montážním napětí a době. Viditelné přetrvávání přehybů v žádném případě nepředstavuje snížení hodnoty projekční fólie.

 2. Použití projekčních fólií podle určen&iacute:
  Podle typu jsou projekční fólie optimalizovány pro rozmanité použití - k projekci s předním nebo zadním osvětlením, k projekci s úhly dopadu světla vhodnými pro promítání videa, pro filmovou projekci nebo promítání diapozitivů. Hladkého a plochého povrchu se dosáhne celkovým (ze všech stran) a stejnoměrným napnutím projekčních fólií. Jestliže je projekční fólie na jedné nebo několika stranách napnuta nestejnoměrně, následné zvlnění nebo protažení nepředstavují snížení hodnoty fólie. Stejnoměrné napnutí je v každém případě nutné při použití při rozptýleném nebo bočním světle. Viditelné setrvávající zbytky záhybů, švů a vlny vzniklé jako důsledek napínání nebo montáže v žádném případě neznamenají snížení hodnoty projekční fólie.

 3. Posouzení barevných odchylek a rozdílů odstínů:
  Projekční fólie se vyrábějí ve velkoprovozních zařízeních PVC průmyslu a podléhají přísným kontrolám kvality. Přesto i tento průmysl povoluje jisté tolerance. Přípustné tolerance jsou velmi malé a často je ani za normálních světelných podmínek nelze zpozorovat. Tyto odchylky jsou za určitých podmínek použití jen zřídka viditelné. Mějte na zřeteli, že barevné odchylky viditelné teprve tehdy, jestliže se překročí zorný úhel odpovídající poloviční světelnosti, což je technicky podmíněno a neznamená snížení hodnoty.

 4. Použití ve svinutých projekčních pláten:
  Všechny projekční fólie od firmy Tüchler® lze zhotovit jako svinovací projekční plochy v provedení Superflat. Vyžádejte si prosím nabídku. Montáž projekčních fólií do svinovacích projekčních ploch je na vlastní riziko. Obzvláště při používání svařených projekčních fólií bez provedení Superflat je třeba počítat s vytvářením vln, záhybů a s trvalým poškození fólie. Tüchler® v tomto ohledu zcela zproštěn jakýchkoliv nároků na ručení a náhradu škody.

 5. Rozměrová stabilita + tolerance:
  Projekční fólie sestávají z termoplastického materiálu. Materiál tudíž mění svoji roztažnost, měkkost a délku se změnami teploty v místnosti. Veškeré rozměry tudíž podléhají toleranci +-2% při teplotě v místnosti 22°C.

 6. Použití v zimně a v oblastech s chladným klimatem:
  Je třeba mít na zřeteli, že během přepravy projekčních fólií dojde k jejich značnému ochlazení. V takovém případě je třeba projekční fólie před otevřením uložit minimálně na 24 hodin v prostoru s teplotou > 21 °C - obal musí být přitom ze všech stran otevřen. V chladu je projekční fólie tuhá a může utrpět poškození ostrými okraji nebo nevratné otisky a zlomy.

 7. Životnost projekčních fóli&iacute:
  Jsou-li správně používány a skladovány při předepsané prostorové teplotě mohou být projekční fólie používány mnoho let. Projekční fólie obsahují plastifikátory, které časem unikají. Po několika letech se proto mohou vyskytnout jevy jako změny barvy, žloutnutí, lámavost a snížená pevnost v tahu nebo olejovité skvrny na povrchu. Tyto jevy nepředstavují nedostatky, které by byly relevantní z hlediska garance; jsou to obvyklé projevy stárnutí toho či onoho materiálu.

 8. Vyloučení normy DIN a jiných norem pro osvětlovací systémy:
  Projekční fólie jsou optimální pro použití v divadlech, operních a koncertních sálech, různých akcích, veletrzích, a vyznačují se proto typizovanými barvami, způsobem projekce, robustností a chováním při hoření. Fólie nejsou určeny pro použití v kinosálech a podobnému použití jako v kině. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro projekční plochy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k samozhášivým  bavlněným textiliím
(odolným proti šíření plamene)

ve znění z 1. ledna 2014

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou jako nesnadno hořlavé bavlněné textilie jednorázově opatřeny nehořlavými přísadami. Znamená to, že samozhášivé vlastnosti se udržují tak dlouho, dokud není materiál silně namočen nebo vyprán. Po silném čištění vodou nebo praní totiž samozhášivá úprava zaniká!

Při odborném chemickém čištění bez použití koncentrovaných (avivážních) prostředků a minimálním podílu vody je možno samozhášivou úpravu zachovat. Nezbytně nutné je provedení testů chemického čištění!

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k vláknům z materiálů Trevira CS a Polyester FR.
ve znění z 1. ledna 2014

 • Materiály Trevira CS a Polyester FR je možno v souladu se symboly pro ošetřování výrobku prát, aniž by tyto materiály pozbyly nehořlavých vlastností (odolnosti proti šíření plamene).
 • V důsledku použití speciálních vláknoafinních prostředků pro údržbu jako máchání s přísadou avivážního prostředku (Silan) může materiál pozbýt nehořlavých vlastností.
 • Také ušpiněním nebo ulpěním cizích příměsí (např.  pomalování, potisk ap.) může dojít ke ztrátě nehořlavosti (samozhášivosti, odolnosti proti šíření plamene).
 • Nechte proto pravidelně přezkoušet nehořlavé vlastnosti materiálů odborníkem.

 

 


Všeobecný návod na použití a upozornění k sametům
verze z 1. ledna 2014

 1. Balení a převzetí jevištních sametů jako metrového zboží:
  Veškeré jevištní samety dodávané jako metrové zboží jsou pečlivě zavěšeny a zabaleny do přepravních kartonů. Přepravní kartony se zásadně přepravují naležato a připevněné na paletách.
  UPOZORNĚNÍ: Kupující musí při převzetí zboží dát pozor na to, aby byly všechny přepravní kartony dodány naležato a připevněné! Pokud tomu tak není, musí se to neprodleně zapsat do přepravních dokladů. Při dodání uvolněného kartonu je pravděpodobné, že byly kartony přepravovány nastojato nebo stály opřené. To vede k nevratnému poškození jevištního sametu. Jasným znamením jsou pruhovité záhyby obdobně jako u harmoniky a otlačená místa ve tvaru oblouku na jedné nebo obou bočních plochách.
  Jde o jednoznačná přepravní poškození, za která je zodpovědný speditér/přepravce. Kupující je však může uplatnit pouze, pokud dodávku volných kartonů okamžitě při převzetí zboží zaznamená do přepravních dokladů nebo dodávku odmítne převzít. Poškození může vzniknout i tehdy, jestliže na kartonu nejsou patrná žádná poškození! Dále platí beze změny bod 10 Všeobecných obchodních podmínek firmy TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH Wien.
 2. Přesný barevný odstín a reflexní pruhy
  Přes veškerou snahu při barvení nelze zamezit nepatrným technicky podmíněným odchylkám barevného odstínu. To platí i v rámci stejné barevné části. Mírné odchylky barvy, obzvláště takové, které při zpracovávání sametu se záhyby nejsou vůbec nebo pouze nepatrně viditelné, nepředstavují snížení hodnoty jevištního sametu.
  Úhel vlasu se může v rámci jedné role lišit. Je to podmíněno technicky navíjením sametu a důsledkem jsou odlišné odrazy dopadajícího světla. Může tak vzniknout dojem pozvolné změny barevného odstínu (= pomalá, ale neustálá změna barevného tónu v rámci jedné role), která ve skutečnosti neexistuje. Nepředstavuje to snížení hodnoty.
  Jevištní samety, které jsou uskladněny, podléhají od okamžiku vybalení materiálově podmíněnému procesu uvolňování napětí. Ten vede k mikropohybům. Pokud se jevištní samet kvůli směru vlasu působícím jako protiháčky může pohybovat pouze jedním směrem, vznikají oválné role. Tyto oválné role zpravidla mají zřetelnou hranu, která vytváří dojem, že byl jevištní samet navinut nepravidelně. V této hraně je úhel vlasu zpravidla značně odlišný od zbývající části role sametu. Tím jsou způsobeny viditelné, ale vratné reflexní pruhy. Tyto reflexní pruhy nepředstavují snížení hodnoty.
  Vlas se v závislosti na klimatu v místnosti po určité době narovná. Teprve potom samet opět získá svou dokonalou stejnoměrnost a plnost. Tento proces často trvá týdny. Pokud by i po delší době byly stále patrné reflexní pruhy nebo změny barevného tónu způsobené odrazy, lze dobu zotavování sametu zkrátit příp. podpořit lehkým napařením a jemným kartáčováním po směru vlasu. Upozornění: v silně vytopených místnostech může nedostatek vzdušné vlhkosti tento postup ještě prodloužit.
 3. Sametová konfekce
  Vlas závěsových sametů směřuje podélně. Lze jej zpracovat s vlasem směrem „nahoru“ nebo „dolů“. Pokud zákazník směr vlasu výslovně neuvede, Tüchler závěsy zhotoví se směrem vlasu „nahoru“. Při horizontálním úhlu pohledu to barvě dodá hloubku. Případné otlaky nebo reflexní pruhy tak jsou méně viditelné.
  Pokud se samet na přání zákazníka zpracovává nebo si jej zákazník zpracovává sám s vlasem směrem dolů, nese zákazník riziko, že reflexní pruhy zůstanou patrné a otlačená místa budou zřetelně viditelná.
  Zhotovené sametové závěsy potřebují po pověšení určitou dobu na zotavení. Vlas se v závislosti na klimatu v místnosti narovná teprve po určité době. Teprve potom samet opět získá svou dokonalou stejnoměrnost a plnost. Tento proces často trvá týdny a nepředstavuje snížení hodnoty. Pokud by i po delší době byly stále patrné reflexní pruhy nebo změny barevného tónu způsobené odrazy, lze dobu zotavování sametu zkrátit příp. podpořit lehkým napařením a jemným kartáčováním po směru vlasu. Upozornění: v silně vytopených místnostech může nedostatek vzdušné vlhkosti tento proces ještě prodloužit.
  Vzhled a barevný odstín sametu se mohou různými odrazy světla měnit podle výšky závěsu a úhlu pohledu pozorovatele.
 4. Stálobarevnost
  Samety od firmy Tüchler jsou barveny ve vysokém standardu  s ohledem na stálobarevnost. Je však třeba si uvědomit, že absolutně stálobarevná není žádná tkanina. Sluneční svit poškozuje veškeré barvy a vlákna. Obzvláště při dopadu slunečního světla by měly být jevištní samety opatřeny podšívkou. Pokud zákazník vypodšívkování nezadá nebo si jej zhotoví sám, je Tüchler zproštěn veškerých požadavků na z toho plynoucí náhrady škod, ručení a garance.
 5. Světelná propustnost!
  Samet zpravidla není dokonalou zatemňovací látkou. Tak zvané „vpichy“ rozeznatelné na denním světle nebo při umělém zadním osvětlení jsou drobné technické nepravidelnosti, jimiž může prosvítat světlo. Tyto nepravidelnosti jsou podmíněny konstrukcí a neznamenají snížení hodnoty jevištního sametu

 

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k řetězovému kladkostroji

 • V souvislosti s aktuálním použitím respektujte národní a regionální předpisy, které se v jednotlivých státech EU mohou vzájemně velmi lišit. Firma TÜCHLER Vám před nákupem na požádání ráda poskytne všechna technická data. Kupující si má před koupí vyjasnit úřední požadavky. Reklamace související s nesplněním úředních podkladů jsou vyloučeny, pokud ovšem jejich splnění/nesplnění nebylo v jednotlivém případě dohodnuto ve zvláštní písemné dohodě.
 • Při zvedání ve vertikálním směru mějte na zřeteli: Užitečné zatížení = jmenovité zatížení - pohotovostní hmotnost vč. řetězu.

 

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k ochranným povrchům Pallas

 • Samoležící kobercové desky Pallas pro snadnou pokládku, určené k častému mobilními nebo permanentnímu použití. Vysoce odolný povrch z jehlové plsti a kompaktní protiskluzová vrstva na rubu byly vyvinuty speciálně pro pokládku a obnovu (původního stavu) podlahovin a byly schváleny přesně pro tuto oblast použití.
 • Podlahovina Pallas je ochrannou podlahovou krytinou určenou pro mobilní nebo permanentní položení v arénách, víceúčelových halách, cvičebnách či fitness, na výstavách a veletrzích. Chrání podlahu haly před ušpiněním a vlhkostí (např. cigaretovým popelem nebo vylitými nápoji během akcí v hale) a tyto zbytky absorbuje. Ochranná funkce spočívá v trvalé kompaktní povrchové úpravě, která trvalým zbroušením desek přispívá k prodloužení životnosti podlahy Vaší haly.
  Respektujte prosím nosnost Vaší podlahy a neumisťujte přímo nebo dlouhodobě na desky těžké předměty (např. žebříky nebo pracovní plošiny (lešení). Aby se zabránilo vydutí desek, příp. nadzdvihování okrajů, je nutno zabránit každému přejíždění desek přepravními prostředky.
 • Různé části výrobku mohou vykazovat barevné odchylky.
 • Před pokládkou musí být desky uskladněny minimálně 24 hod. v prostoru, ve kterém mají být následně položeny. Pokládají-li se desky Pallas ve studeném stavu, mohly by být tuhé a vykazovat tak zvané „zbytkové pnutí“, což by vedlo k omezení „samoležící“ vlastnosti desek, nebo případně následně k jejich smršťování.
 • Při pokládce desek je zapotřebí dbát na klima v prostoru - cca 50 - 70 % relativní vlhkost vzduchu a cca 18 - 25 °C teplota prostředí. Nemělo by docházet k silnému kolísání teploty. Vhodné jsou rovné podklady stabilně suché, bez trhlin, čisté, bez prachu, PVC a vosku.
 • Spodní strana desek je opatřena směrovou šipkou. Desky je třeba pokládat tak, aby šipky vždy ukazovaly stejný směr. 
  Vykládá-li se více palet, je nutno pokládat je postupně za sebou. Při nedodržení může při různém dopadu světla vznikat dojem zdánlivých rozdílů barevného tónování.
 • Naše desky se vyznačují velmi dobrými „samoležícími“ vlastnostmi a minimálním prokluzováním. Aby mohla být zabezpečena optimální soudržnost desek, je třeba provést fixaci okrajů s použitím vhodných fixačních prostředků, jako např. textilní pásky.
  Oboustranné lepicí pásky poškozují rubovou úpravu!
 • Z povrchu desek by měly pravidelně, příp. před každým větším čištěním vysáty volné nečistoty. K tomu používejte pouze výkonné průmyslové vysavače s kartáčovým nástavcem.
 • V každém případě Vám doporučujeme vždy čištění celé plochy koberce tak, aby se později neobjevily rozdíly vyčištěných a nevyčištěných částí. Skvrny by měly být pokud možno - jsou-li ještě čerstvé - vyčištěny čistým bílým a mírně navlhčeným bavlněným hadříkem. U velmi znečištěných míst může pomoci mokré vysávání.
 • Desky se na sebe ukládají pouze v suchém stavu a přesně podle okrajů. Skladování je nejúčelnější buď na nahoře uzavřených paletách, nebo na námi dodávaných přepravních vozících.  Max. nosnost je cca 500 kg, což je asi 90 desek (180 m²). Mějte na zřeteli maximální zatížení Vaší podlahy! Příliš vysoká zátěž způsobená např. naloženým vozíkem může vést ke zničení podlahy!
 • Při skladování desek je přípustná maximální výška 1,1 m. Desky je zapotřebí skládat s maximální přesností, tak aby se přes sebe pravidelně střídaly nášlapná vrstva/ nášlapná vrstva a latex/latex.
 • Na základě mnohostranného použití na různých místech neručíme za výsledek zpracování při čištění, skladování a zpracování, které se děje mimo naši působnost.

 

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k použití, skladování a kladení
tanečních povrchů a podlahových krytin
ve znění z 1. ledna 2014

 1. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER jsou určeny k použití v kulturním, výstavním a zábavním oboru - jeviště divadel, koncertní sály, při různých událostech a akcích (eventy), veletrhy & výstavy ap. Respektujte uvedená hodnocení a pokyny k použití! Posouzení kvality jsou proto možná jen s ohledem na uvedenou funkci konkrétního produktu. Taneční podlahy a podlahové krytiny TÜCHLER nejsou určeny k domácímu nebo projektovému použití. Podle jakéhokoli hodnocení jsou tudíž pro podlahové krytiny nebo taneční podlahy vyloučeny jednoznačné normy, zejména DIN, jakož i na nich založené reklamace, pokud nejsou tyto normy v ojedinělých případech smluvně dohodnuty, a to v písemné formě.
 2. Hladká a kluzká místa na tanečních podlahových krytinách představují nebezpečí úrazu.
  Taková místa vznikají zejména v důsledku
  • vzájemného působení kožního tuku a potu, jakož i leštěním při tančení
  • používání leštidel a voskování
  • Leštění při čištění podlahy

   Proto čistěte Vaši podlahu pravidelně a výhradně s použitím vhodných výrobků, jako jsou čisticí prostředky TÜCHLER, Antistat a Bison.
   Nikdy nepoužívejte leštidla!
   Přezkoušejte Vaše taneční povrchy, zda na nich nejsou hladká a kluzká místa, tato odborným vyčištěním odstraňte.
   Pokud by po několikaletém používání už nebylo možno dosáhnout potřebných hodnot tření tanečního povrchu, znamená to, že životnost Vaší podlahoviny skončila a taneční podlaha musí být vyměněna.
 3. Taneční podlahovinu skladujte srolovanou, stojící kolmo nebo srolovanou na trubkách, pověšenou nejlépe na transportním vozíku TÜCHLER. Při horizontálním skladování rolí na sebe využijte skladování roznášející zatížení, jako např. pásy ze styroporu. Nestohujte nikdy více než 4 řady (tzn. maximálně 3 role na nejspodnější) (ConfiDance a Consor 20m-role 3 řady, tj. max. 2 role na nejspodnější) na sebe, poněvadž jinak může dojít k deformaci korpusu a těžkým otlakům. Taneční podlahoviny mohou při korektním horizontálním skladování šikmo k podélnému směru vykazovat průběžné tlakové čáry, které však neznamenají žádné omezení pro tanec, a proto nepředstavují žádné snížení hodnoty.
  Jestliže obdržíte podlahovou krytinu zabalenou v kartonu, pak nikdy nestohujte více než 3 kartony nad sebou, tzn. nejvýše 2 kartony na nejspodnějším
 4. Teploty: Taneční a jevištní podlahoviny sestávají z termoplastického PVC. Před každým rozvinutím je nutno sledovat teplotu role, která nesmí být nižší než 18 °C (Broadway, ColorXHochglanz: min. 22 °C). Nižší teplota role může způsobit její neohebnost (tuhost) a tvoření zvlněných míst.
  Při arktických teplotách nastává nebezpečí zlomu. Při přímém slunečním záření jsou možná trvalá poškození a silně zvýšené hodnoty tření.
 5. Návod k pokládce podlahovin pro mobilní použití
  Mobilní způsob pokládky je typický pro jeviště, divadla, operní a koncertní sály, ale také pro dočasné události, hřiště nebo zkušebny, přičemž takové dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na horní straně zalepené lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky podléhají opotřebení a musí se pravidelně měnit, při vadné lepicí pásce v případě proniknutí vody na spodní stranu taneční podlahoviny se podlaha může posunout a není přitom vyloučeno tvoření zvlněných míst. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.
 6. Návod k pokládce podlahovin pro opakované použití
  Semipermanentní způsob pokládky je typický pro dočasné akce, hřiště a zkušebny, přičemž na povrchu nemá být vidět žádná lepicí páska; dočasné použití někdy může trvat i celá léta. Pásy podlahoviny se rolují volně, lem k lemu přiložené a na spodní straně zalepené oboustrannou lepicí páskou. Mějte na zřeteli, že tento způsob pokládky neodpovídá normě ve smyslu všeobecných norem pokládky podlahových krytin. Reklamace opírající se o příslušné normy pokládky podlahových krytin jsou proto vyloučeny. Při použití tohoto druhu pokládky mějte zejména na zřeteli, že lepicí pásky na spodní straně podlahy mohou zanechávat stopy, není vyloučeno tvoření zvlněných míst, která je nutno odstranit uvolněním a opětovným lepením, na spodek taneční podlahoviny také může proniknout voda. Použití mycích strojů na podlahy může způsobit nehody a zničení podlahy.
 7. Návod k pokládce podlahovin pro permanentní použití
  Pokládka podlahovin pro permanentní použití musí provedena odbornými pracovníky v  souladu s všeobecnými normami pro pokládku podlahových krytin.
  Respektujte výše uvedený pokyn a přesvědčte se, zda je Vaše podlahovina vhodná pro tento druh pokládky

Požadavky na podklad pod podlahovou krytinu:

Podklad pod podlahovou krytinu musí být suchý, perfektně hladký a nesmí vykazovat trhliny, ani ulpívající materiály, odprýskávající vrstvy, chemické protiadhezní vrstvy, a musí být prostý prachu. V případě betonové podkladní vrstvy nesmí vlhkost přesáhnout 2,5 %, v případě potěru 0,5 %. Před  pokládkou je třeba přezkoumat příslušné údaje o vlastnostech podkladu. Případně je zapotřebí předběžná úprava Primerem.

Lepení:

Taneční povrch na místě rozvinout a 24 hodin nechat aklimatizovat. Poté co se podlahovina zrelaxuje, přistřihněte ji po nadměrné délce na každé straně +5 cm.
Podlahové pásy odsuňte do poloviny a naneste na podklad ozubenou stěrkou lepidlo. Pásy přitlačte tak, abyste je vytlačili z vrstvy lepidla bubliny a pevně pásy přitiskněte. Jako lepidlo doporučujeme použít Thomsit K 188E od firmy Henkel. Respektuje také pokyny pro zpracování tohoto lepidla!
Dbejte na to, aby byly taneční povrchy tenké a hladké (nevzorované) a zejména a zejména aby při rozptýleném světle, protisvětle bočním světle nebyly proto viditelné ani nejnepatrnější nerovnosti povrchu. Nezpůsobuje to žádné omezení tanečních vlastností, a proto nepředstavuje snížení hodnoty.

Horkovzdušné svařování - doporučeno pro taneční povrchy Consor, ConfiDance a Glitter 200:

Po zaschnutí lepidla (řiďte se prosím předepsané doby schnutí Vašeho lepidla) vhodnou frézou uvolněte spoje a odstraňte zbytky lepidla. Pro taneční povrch Consor doporučujeme výhradně použití svařovací šňůry TÜCHLER®. Nastavte teplotu horkého vzduchu minimálně na 300 °C. Před definitivním svařováním je třeba na Vašem strojním zařízení přezkoušet správná nastavené teploty a rychlosti. 
Po ochlazení svarového spoje odstraňte přečnívající části svařovací šňůry ve dvou krocích: Nejdříve odeberte jen asi polovinu šňůry vhodným nožem nebo hoblíkem. Až po úplném vychlazení zbytku na rovině podlahy zarovnejte hoblováním do roviny. Dejte pozor na to, aby barvy svařovacích šňůr nebyly stejné jako barvy podlahoviny.

Svařování zastudena - doporučeno pro taneční povrchy Drosselmeyer + Event:

Zde mohou být použity všechny vhodné standardní (obchodně běžné) chemikálie. Musí být provedeny předběžné testy.

Ošetření:

Ošetření může být buď manuální nebo pomocí kartáčového vysavače. Rozsáhlou zbytkovou vlhkost, např. laky, vysajte nebo dosucha vydrhněte.

 

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k vhodnosti pro sprinklerové použití
ve znění z 1. ledna 2014

Posouzení pojmu „vhodný pro sprinklerové použití“, resp. „vhodný pro použití sprinklerů“ provádí firma Tüchler podle testů ÖTI (Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH) nebo se odvozuje z testů našeho podniku, které nezpůsobují ani podstatnou změnu v rozvodu vody, ani podstatné zpomalení průtoku vody.

Mějte na zřeteli, že pro použití materiálu pro hasicí zařízení (sprinklerové hasicí zařízení):

 • nejsou známé ani normy EN, DIN, ÖN, ani jiné normy, které by vzhledem k posouzení vhodnosti použití sprinklerů a materiálů měly mezinárodně uznávanou platnost.
 • posudky ÖTI (Ústavu ekologie, techniky a inovací a akreditovaného zkušebního ústavu pro zkoušky odolnosti proti ohni (EN - evropské normy) analyzují textilie tehdy jako vhodné pro sprinklerové použití, jestliže prokazují rovněž i k nule konvertující schopnost zadržovat vodu.
 • pro Německo mohou požadavky záležet na pojišťovnictví (prevence škod). Ty však nejsou vyžadovány pro každé jeviště nebo veletržní prostor a kromě Německa nemají žádný zákonný podklad.
 • před použitím se proto informujte se o lokálních předpisech!
 • před použitím si také u místních úřadů nechte materiál schválit pro dané konkrétní použití!
 • reklamace nebo nároky na náhradu škody, která vznikla v důsledku „neschválení“ materiálů, které firma Tüchler jakýmkoliv způsobem označila jako „vhodné pro použití sprinklerů“, jsou vyloučeny.

 

 


Zvláštní výstražné pokyny k prostředkům k samozhášivé úpravě a jejich použití
ve znění z 1. ledna 2014

 1. Všeobecné pokyny pro zpracování
  Před zpracováním respektujte návod k použití, bezpečnostní list a výstražné pokyny.
  Vždy impregnujte pouze zcela suché a čisté materiály. Obecně by měly být přikryty všechny materiály vystavené mlze vznikající při stříkání. Na vodu mohou reagovat zejména kovy, zástrčky, elektrické a elektronické přístroje, ale také dřevo, kámen a jemné textilie nebo tapety. Zbytky ohnivzdorných chemikálií mohou vést k poškozením, jako je rez nebo změny zbarvení; tato poškození jsou jako důvod reklamace vyloučeny.
   
 2. Provádějte předběžné testy!
  Existují tkaniny a podlahové krytiny, především ze syntetických vláken a směsí, které podle dnešního stavu techniky nelze dostatečně nehořlavě upravit! Proto jsou předběžné testy tak naléhavě nutné!
   
 3. Zdraví a bezpečnost při práci
  Pro životní prostředí a zdraví jsou prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® neškodnými chemikáliemi. Z důvodů obecné bezpečnosti při práci a zdravotní prevence věnujte prosím pozornost následujícím bodům:
  uchovávejte mimo dosah a dohled dětí; neuchovávejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv; při práci nejezte, nepijte a nekuřte; nevdechujte mlhu vzniklou stříkáním; používejte ochrannou respirační masku; noste ochranné brýle; vyhýbejte se zasažení očí - dojde-li k vstříknutí do očí, ihned oči důkladně vyplachujte vodou - v případě potíží vyhledejte lékaře; po dokončení práce důkladně omyjte vodou ruce, oděv a použité přístroje; dbejte na ochranu proti korozi (překrytím obaly), která hrozí u železa a barevných kovů; před likvidací obaly důkladně opláchněte vodou;
  dodržujte bezpečnostní list

 4. Snášenlivost s pokožkou
  Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® se z hlediska pokožky dobře snášejí.
  V ojedinělých případech ovšem nelze vyloučit alergické reakce. Proto se vyhýbejte permanentnímu styku výrobku nebo materiálu chráněného proti ohni s pokožkou.
  U čalouněného nábytku se proto ohnivzdorná úprava nedoporučuje.

 5. Respektujte úřední pokyny!
  Respektujte místní úřední pokyny! Kupující je povinen zavčas se u kompetentních úřadů informovat, které normy a průkazy musí být splněny. Zástupci úřadů v mnoha případech vyžadují průkaz odborné impregnace provedené specializovaným podnikem jako jsou např. dílenské atesty. Obchodní partneři Tüchler nebo ECOGARD® Vám nabízejí tyto služby

  Mějte na zřeteli, že neexistují žádné obecně platné atestace prostředků k samozhášivé úpravě. Všechny certifikáty slouží výhradně jako dokumentace principiální vhodnosti prostředku k samozhášivé úpravě pro určitý materiál nebo určitou skupinu materiálů.
  Ani certifikáty prostředků k samozhášivé úpravě, ani dílenské testy nesmějí být použity jako doklad nebo průkaz normalizovaného splnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu.
  Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy, přičemž je nutná úhrada nákladů.  Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující.
   
 6. Test zapalováním
  Provedení testu zapalováním (zapalovačem) je povoleno z důvodů osobní bezpečnosti, a to instruovanými osobami nad nehořlavými povrchy, v dobře větraných prostorech a výhradně na oddělených vzorcích materiálu o délce strany cca 10 x 20 cm. Mějte na zřeteli, že test zapalováním v žádném případě nenahrazuje zkoušku provedenou podle příslušné normy!
   
 7. Upozornění k oplachu vodou, praní nebo chemickém čištění
  Prostředky k samozhášivé úpravě ECOGARD® jsou vodorozpustné. Oplachem vodou nebo praním se ECOGARD® rozpouští, a proto je nezbytně nutné ošetření opakovat. Po chemickém čištění je nutné přezkoušení ochranného účinku nehořlavé úpravy.
   
 8. Meze účinnosti nehořlavých úprav
  Výrobky sloužící k nehořlavé úpravě chrání před malými požáry vzniklými v důsledku nehody nebo nepozornosti. V případě velkého požáru, žhářství, použití urychlovačů hoření jako např. benzínu nehořlavě upravené materiály selhávají a musí být připočteny k požárnímu zatížení.
   
 9. Vedlejší jevy a vyloučení ručení
  Výrobky ECOGARD® jsou koncipovány pro často se vyskytující materiály. Podle konkrétního materiálu může dojít k nežádoucím vedlejším účinkům, jako: poškození stálosti/trvanlivosti, jako např. stálobarevnosti, odolnosti proti oděru ap., změnám barvy, snížení pevnosti proti přetržení, projevům koroze, změnám omaku, rozměrů, změněné špinivosti, změnám okrajů v důsledku působení vodních kapek, dále k alergickým reakcím, jako např. podráždění pokožky, odkapávání prostředků k nehořlavé úpravě, zejména u syntetických vláken a hlavně akrylu. Reklamace, jakož i požadavky na náhradu škody, zakládající se na výše uvedených nebo podobných jevech jsou vyloučeny, a to nezávisle na časovém úseku mezi nástupem nežádoucího jevu a započetím impregnace

 10. Nehořlavá úprava od firmy TÜCHLER
  Kupující může uplatňovat nároky na náhradu škody podle všeobecných obchodních podmínek pouze v případě písemného dobrozdání od firmy TÜCHLER ohledně předmětů (materiálů), které měly být impregnovány, jakož i jiných předmětů  (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti. Jinak přechází riziko barevných změn, změn rozměrů a jiných změn stejně jako splnění příslušných norem prodávajícím provedené úpravy předmětů (materiálů), jakož i jiných předmětů (materiálů) nacházejících se v bezprostřední blízkosti na náklady kupujícího.
  Výše uvedené body platí v plném rozsahu, zejména body 5 a 9.
  Po provedené úpravě vystaví TÜCHLER dílenský atest o provedených impregnačních pracích. Mějte na zřeteli, že tento atest nepředstavuje průkaz normalizovaného naplnění třídy nehořlavosti impregnovaného materiálu. Uznání atestu záleží na posouzení úřadů. Průkazy tříd nesnadné hořlavosti materiálů impregnovaných pomocí ECOGARD podle norem je možno získat pouze podle příslušných laboratorních testů pro stanovení hořlavosti provedených akreditovanými zkušebními ústavy,  přičemž je nutná úhrada nákladů.  Riziko dosažení požadované třídy hořlavosti nese kupující, jakož i náklady případně nutných dalších impregnací a následných zkoušek.

 

 


Všeobecné pokyny k použití a výstražné pokyny k lepicím páskám
ve znění z 1. ledna 2014

 • Dbejte na to, aby hodnocení na základě porovnání zůstávalo v rámci našeho sortimentu výrobků.
 • Dbejte na to, aby všechny lepicí pásky i při nejlepším hodnocení, v závislosti na povrchu, tlaku, mechanickém namáhání a době používání mohly zachovávat zbytky lepidla.
 • Mějte na zřeteli, že lepicí pásky během skladování (>1-2 roky) v závislosti na teplotě stárnou, a tím se mění jejich vlastnosti, zejména přilnavost a chování reziduí.
 • Zejména u podlah z přírodního kamene dbejte na to, že časté chemické složky obsažené v lepidle mohou po odstranění lepicích pásů způsobovat vznik tmavě zbarvených pásů v kameni, které buď nezmizí vůbec, nebo až po delší době.
 • Lepicí pásky stahujte stejnoměrně. Nerovnoměrné, škubavé stahování vede ke zvýšenému ulpívání množství zbytků lepidla a k poškození podkladu v důsledku odtrhávání materiálu.  Dbejte na to zejména u dřevěných podlah, lakovaných a povrstvených, stejně jako u citlivých povrchových ploch.
 • Před použitím vždy zkontrolujte:
  • na příslušných podkladech
  • zda doba použití lepení odpovídá
  • plánovanému mechanickému zatížení
  • plánovanému mechanickému namáhání
 • Pokud rezidua lepidla a ostatní výsledky odpovídají typickým příslušným vlastnostem lepicí pásky, jsou reklamace vyloučeny. V každém případě jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.
Copyright © 2021 Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.