Nákupní Podmínky

der TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH Wien

a spojených firem
(září/2014)

 

Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
A -1220 Vídeň / Rakousko
IČO: FN265204g
Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň
Úřad dle ECG: Magistrátní obvodní úřad XXII. obvodu
DIČ: ATU61869589
Jednatel: Georg Lach, Ing. Mag. Christoph Lach

Spojené firmy:
TÜCHLER Deutschland GmbH
D-45659 Recklinghausen
Tiroler Straße 38
Obchodní rejstřík; HRB6664
Obvodní soud Recklinghausen
DIČ: DE
Jednatel: Ing. Mag. Christoph Lach, Georg Lach, Michael Heinacker

Tuchler Polska Sp. z o.o
ul. Staniewicka 18
PL-03-310 Varšava 
Číslo KRS: 0000250239 Neuss
XIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku, Okresní soud pro hl.m. Varšavu ve Varšavě
DIČ: PL9512169907
Představenstvo: Georg Lach, Mgr. Ing. Christoph Lach

Tuchler jevištní & textilní technika spol. s r.o
CZ - 664 53 Újezd u Brna
Komenského 427
IČ 41604270
DIČ CZ41604270
Ochodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2576
Jednatel: Ing. Mag. Christoph Lach

  

 1. Objednávky

Pro naše objednávky platí následující podmínky.

Odlišné podmínky, doplňky, škrty nebo odlišnosti vyplývající z písemností vystavených dodavatelem nabývají platnost výhradně tehdy, pokud je TÜCHLER písemně uzná.
Sjednává se, že ani mlčení ani rozhodné jednání není možno považovat za souhlas se změnou Nákupních podmínek firmy TÜCHLER ani se změnou Zvláštních ustanovení, která vyplývají z jiných smluvních dokumentů firmy TÜCHLER, jako například kupních smluv, písemných objednávek, popisu technických požadavků, seznamů výkonů atd.


K písemnému potvrzení změn, omezení nebo rozšíření dotyčných Všeobecných obchodních podmínek nebo výše uvedených Zvláštních ustanovení jsou kromě příslušných jednatelů oprávněných k samostatnému podepisování oprávněny výhradně dále uvedené osoby - rovněž oprávněné k samostatnému podepisování:

Michael Jirka, nákup jirka@tuechler.at

Potvrzení změn platí tehdy, pokud byla odeslána z některé z výše uvedených e-mailových adres. Dále platí potvrzení doručená faxem nebo poštou.
Potvrzení změn jiná než výše

 

 1. Rozsah dodávky a/nebo výkonu, kompletnost
  Je třeba, aby Vaše dodávky a/nebo výkony odpovídaly uznávanému stavu techniky a příslušným normám, mezinárodním, národním a místním zákonným ustanovením jako například EN, ÖNORM, DIN, UVV, BAGUV, BGV, GUV, ÖVE, VDE, SIL v nejnovější verzi.
  Po oznámení konečného místa určení příp. místa použití musí dodavatel splňovat obzvláště všechna tam platná ustanovení, normy, zákonná nařízení, spolkové předpisy atd. nebo musí neprodleně, ale vždy před uzavřením smlouvy, vydat odpovídající písemné upozornění.
  To musí obsahovat údaje o tom, které normy nebudou splněny příp., které normy splněny budou. Je přípustný jmenovitý výčet splněných norem, pravidel a zákonných podkladů s výslovným upozorněním, že všechny normy, pravidla a zákonné předlohy splněny nebudou.

Platné doručovací adresy a osoby pro toto upozornění jsou výhradně členové vedení společnosti uvedení v bodě 1.

 1. Balení:
  Balení musí zohledňovat zvláštnosti dodávaného výrobku, musí jej při dopravě a skladování spolehlivě chránit a musí být jak odolné proti povětrnostním vlivům tak také vhodné pro manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku.
  Povinnost balení platí i v případě, že si zboží vyzvedávají naši montéři, kurýr, spedice ap.

  Ceny a informační povinnost
  Veškeré ceny - pokud není sjednáno jinak - jsou ceny paušální dle INCOTERMS 2000, DDP na místo plnění a zahrnují veškeré vedlejší výkony a úhrady včetně dopravy, vykládky a potřebného balení. Náklady na vrácení obalového materiálu (pokud neexistuje žádné zproštění), balení a přepravních pomůcek je na náklady dodavatele.
  Dodavatel ručí za kompletnost a funkčnost objednaných předmětů za jemu známých provozních podmínek i tehdy, kdy takové součásti dodávky a vedlejší výkony nejsou v objednávce firmy TÜCHLER nebo nabídce dodavatele výslovně specifikovány.
  Dodavatel neodvolatelně prohlašuje, že jsou mu jasné veškeré sjednané podrobnosti pro řádné plnění všech dodávek a výkonů uvedených v písemné objednávce. Zvýšení cen, omezení záruk, posunutí termínů nebo dodatečné požadavky jakéhokoliv druhu, zdůvodněné nedostatečnými informacemi, se vylučují.

 2. Přeprava, nebezpečný náklad, místa plnění, přechod rizika
  Přeprava
  Ke každé dodávce je třeba připojit dodací list minimálně v 1 vyhotovení a do přepravních dokladů je třeba uvést jednoznačný odkaz na předmět dodávky pro bezchybnou identifikaci dodávky při doručení na místo určení, v každém případě vždy objednací číslo. Veškeré náklady, pokud souvisejí s nedoručením nebo nesprávným vystavením dokladu o původu zboží i s nedodržením přepravních předpisů, jako jsou cla, poplatky za odstavení vozu, poplatek za přestavení a podobně,  jdou výhradně k tíži dodavatele.

  Adresa příjemce
  Je uvedena v objednávce, jak bylo sjednáno.

  Na základě celně technických předpisů platí:

pro dodavatele z EU: Na požádání je třeba firmě TÜCHLER bezplatně poskytnout právně závazné globální prohlášení dodavatele dle nařízení (EU) č. 1207/2001 z 11.07.2001.
pro dodavatele z třetích zemí: Pokud pro dodávané zboží existuje preferenční dohoda s EU, je třeba přiložit v originále všechny potřebné dokumenty jako EUR 1 / EUR 2, doklad o preferenčním původu, prohlášení o původu dotyčné zásilky, aby tím byl firmě TÜCHLER umožněn bezcelní dovoz nebo snížení cla. V případě chyb nebo opožděného dodání těchto dokladů připíše TÜCHLER dodavateli na vrub vzniklé náklady (celní, administrativní náklady).

Pro všechny dodavatele platí:
Pokud by objednací společnosti na základě zákaznických smluv příp. jejich vyřízení byla nebo měla být uložena povinnost dodat důkazy o určitých skutečnostech, obzvláště producentech, adrese, zemi původu i shodě k vyhlášce DUAL USE i aktuálně platných nařízeních o embargu, převezme ji bez nároku na náhradu na vlastní účet a riziko dodavatel.

Nebezpečný náklad
Pokud by se mezi objednaným zbožím nacházelo takové, na něž se vztahují příslušná ustanovení mezinárodních předpisů o nebezpečném nákladu, přebírá dodavatel přijetím zakázky v plném rozsahu zodpovědnost za dodržování těchto předpisů příp. za právní důsledky, které z nedodržení těchto předpisů vyplývají. Je třeba, aby byl ke zboží přiložen firemní certifikát nebezpečného nákladu.

Místo plnění
Pro dodávku nebo výkon platí místo určení uvedené v objednávce. Riziko nesete až do předání. Pro dokumentace a platby platí adresa uvedená v objednávce.
Pro výstupní kontrolu montáže

 

 1. Fakturace a platba
  Fakturu v jednom vyhotovení pro každou objednávku zvlášť s udáním objednacího čísla, správně vykázanou zákonem stanovenou daní z přidané hodnoty, je třeba po kompletním dodání příp. výkonu zaslat v elektronické podobě ve formátu PDF 300 dpi do našeho účetního oddělení (rechnung@tuechler.at) Zaslání přiložených faktur nebude uznáno. Zajistíte, aby Vaše faktury odpovídaly aktuálně platným zákonným předpisům. Lhůta splatnosti, odpovídající podmínkám sjednaným ve smlouvě, začíná plynout dnem doručení faktury avšak nikdy před kompletním plněním. Dodavatel dále bere na vědomí, že nesprávně vystavené nebo nekompletní přepravní doklady nebo atesty nebo dokumentace povedou k odložení platby. Poplatky za převod jdou k tíži dodavatele.
  Úhrada se provádí po dodání zboží v souladu se smlouvou a dodání řádné faktury, kterou lze zkontrolovat, pokud není sjednáno jinak, do 14 dní se skontem 3 % nebo 30 dní netto. Od data odepsání z některého z našich bankovních účtu platí faktury jako uhrazené.

 2. Dodací lhůta
  Všechny termíny sjednané v dotyčné smlouvě se chápou jako termíny fixní, tzn., že se výslovně sjednává, že TÜCHLER je, pokud dodávka neproběhne ve stanovené lhůtě, oprávněn bez stanovení dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit. Pokud TÜCHLER toto právo na odstoupení neuplatní, nezbavuje to v žádném případě dodavatele jeho závazku dodání a výkonu ani tím nejsou omezeny nebo vyloučeny  nároky na náhradu škody.
  Dodavatel bude firmu TÜCHLER v případě povinnosti náhrady škody okamžitě informovat o všech okolnostech, které by mohly včasné plnění povinnosti dodávky a výkonu omezit nebo mu zabránit.

 3. Převzetí zboží
  Převzetí zboží proběhne teprve při použití zboží v souladu s účelem.
  Dodavatel se tudíž vzdává okamžité kontroly i námitky proti opožděné reklamaci závad. Naše platba neznamená ani bezvýhradné přijetí zboží ani potvrzení kvantitativní nebo kvalitativní nezávadnosti.
  Naše písemné přijetí potvrzuje výhradně doručení dodávky, nevypovídá však o kvalitě a množství dodaného zboží. Povinnost balení platí i v případě, že si zboží vyzvedávají naši montéři, kurýr, spedice ap.

 1. Záruka
  Dodavatel ručí po dobu 36 měsíců od uvedení do provozu, pokud by měla být instalace zpožděná, pak maximálně 36 měsíců od dodání na místo montáže. Dodavatel dále ručí za to, že objednaný předmět je vhodný pro udaný účel, nový materiál má nezávadnou jakost a je bez závad. Dodavatel ručí rovněž za jím výlučně dodané ale nevyrobené zboží i nezávadnou konstrukci a výrobu vyráběných předmětů.
  Dodavatel se zavazuje, že vady bezplatně odstraní v námi zadaných lhůtách opravou nebo výměnou s dodáním na místo montáže nebo že převezme náklady vzniklé v souvislosti s výměnou, montáží nebo demontáží atd.

 2. ePnále z prodlení

Při překročení sjednaných dodacích lhůt je TÜCHLER oprávněn bez prokazování škody strhnout z faktury dodavatele penále z prodlení nepodléhající zmírňovacímu právu, a to ve výši 1% smluvní hodnoty za každý kalendářní den, maximálně však 5% celkové hodnoty zakázky. To dodavatele nezprošťuje ani jeho povinnosti dodávky a nebo výkonu ani

 1. Ukončení smlouvy/storno/změna rozsahu zakázky

Ukončení smlouvy zákazníkem firmy TUCHLER

TÜCHLER je v případě zrušení smlouvy se svým konečným odběratelem oprávněn bez ohledu na důvod tohoto zrušení zrušit i zakázku sjednanou s dodavatelem. V takovém případě budou dodavateli zaplaceny všechny provedené výkony a dodávky. Požadavky nad tento rámec obzvláště ušlý zisk a náhrada škody.

Zastavení
TÜCHLER má právo kdykoliv vyžadovat přerušení příp. ukončení další realizace zakázky.
V případě přerušení delším než 3 měsíce musí dodavatel firmě TÜCHLER podrobně popsat z toho vyplývající náklady, přičemž dodavatel musí odečíst veškeré myslitelné možnosti zhodnocení a úspor.
V případě speciálních modelů (specifický závazek) TÜCHLER tímto způsobem prokázané náklady nahradí. Požadavky nad tímto rámcem obzvláště ušlý zisk a náhrada škody nebudou uznány.

U běžného obchodního zboží (závazek plnění druhově označené věci) TÜCHLER žádnou náhradu nákladů neposkytuje.

V případě přerušení v délce do 3 měsíců si dodavatel nemůže klást žádné další podmínky.

Vyšší moc

Povinnost odběru firmy TÜCHLER dále odpadá, pokud TÜCHLER není z důvodu vyšší moci schopen zboží odebrat. Vyšší mocí jsou především přírodní katastrofy, nepokoje, úřední opatření, stávky, výluky.

Změny objemu

TÜCHLER má právo omezit nebo rozšířit rozsah dodávek a výkonů.
Dodavatel je v tomto případě oprávněn výkony a dodávky provedené navíc nebo ve změněném rozsahu účtovat na základě původního cenového základu. Zvýšení ceny za jednotku z důvodu snížení množství musejí být neprodleně sdělena nákupu TÜCHLER (viz bod 2) a mohou být účtována teprve po jejich schválení.
Při zvýšení množství může TÜCHLER vyžadovat sníženou cenu za jednotku, na níž se TÜCHLER a dodavatel musejí dohodnout. U opodstatněného podezření z neoprávněného účtování cen za jednotku v důsledku množstevních změn, má TÜCHLER právo nahlédnout do kalkulace dodavatele. Pokud tyto kalkulační doklady nebudou neprodleně předloženy nejpozději do 5 pracovních dní, platí při snížení množství původní cena za jednotku jako sjednaná.

Při změně množství až do plus minus 10 % zůstávají ceny za jednotku v každém případě nezměněny.

 1. Zákaz postoupení
  Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmějí být práva a povinnosti z této dodavatelské smlouvy postoupeny třetím osobám a každé postoupení je i vůči třetím osobám neplatné. Stejně tak je pro postoupení subdodavateli nutný náš souhlas.

 2. Podklady
  Veškeré podklady poskytnuté pro předložení nabídek nebo realizaci objednávek, výkresy, výpočty atd. zůstávají výhradním vlastnictvím firmy TÜCHLER. S veškerými podklady je třeba nakládat jako s důvěrnými a smějí se používat pouze v souladu s určeným konkrétním účelem.
  Při neautorizovaném použití výše uvedených dokumentů se - s vyloučením soudního zmírňovacího práva - bude účtovat náhrada škody ve výši 100.000,- €. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

 3. Výhrada vlastnictví
  S přijetím naší objednávky se dodavatel u předmětů, které mají být dodány, vzdává jakékoliv výhrady vlastnictví.

 4. Zápočet
  TÜCHLER je oprávněn platby náležející dodavateli kdykoliv započítat s pohledávkami od firmy TÜCHLER nebo firem s TÜCHLERem spojených.

 5. Vrácení
  Dodavatel není v žádném případě oprávněn svoje výkony zdržovat a/nebo zadržovat. Dodavatel také nemá zadržovací právo na věci poskytnuté firmou TÜCHLER.

 6. Ochranná práva
  Dodavatel prohlašuje, že dodávkami příp. výkony na základě této objednávky nejsou poškozena práva třetích osob. K tomu se počítají zvláště značková, patentová, osobnostní nebo průmyslová práva. Pokud by měly být na firmu TÜCHLER kladeny nároky kvůli porušení ochranných práv v souvislosti s předmětnou objednávkou, musí dodavatel zajistit bezškodnost a beztrestnost firmy TÜCHLER.

 7. Salvátorská klauzule
  Pokud by některé z ustanovení naší objednávky nebo těchto Nákupních podmínek bylo zcela nebo částečně právně neúčinné nebo se mělo neúčinným stát, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení je třeba nahradit takovým ustanovením, jehož ekonomický účel a jeho ekonomický výsledek je neúčinnému ustanovení co možná nejbližší.

 8. Sídlo soudu
  Všechny spory vzniklé v souvislosti s předmětnou smlouvou je třeba nejprve urovnat vzájemnou dohodou. Závazky výkonu dodavatele zůstávají po tuto dobu v plném rozsahu v platnosti. Sídlem soudu je příslušný soud ve Vídni.

Aplikuje se výhradně rakouské právo. Veškeré odkazovací normy mezinárodního soukromého práva i mezinárodní úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou vyloučeny.

 1. Přijetí zakázky
  Na znamení bezvýhradného přijetí zakázky se dodavatel podepíše a zašle nazpět objednávku vystavenou firmou TÜCHLER označenou jako „Objednávka“.

Opravy a doplňky písemné objednávky jsou nepřípustné a tudíž neplatné. Pro změny, které jsou z hlediska dodavatele nutné, platí uvedené v bodě 1.

Copyright © 2021 Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.