Poučení o právu na odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo do 14 dnů od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží. K výkonu práva na odstoupení nás (TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Vídeň) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení, není to však povinné. Pro dodržení lhůty k odstoupení postačí, pokud nám sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud od smlouvy odstoupíte, musíme Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný druh přepravy než námi nabízený nejvýhodnější standardní druh přepravy). Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili při původní transakci, ledaže bychom se s Vámi výslovně dohodli jinak; kvůli tomuto vrácení platby Vám v žádném případě nebudou účtovány náhrady.

Zboží vyzvedneme my. Bezprostřední náklady na zpětné zaslání zboží nesete Vy. U zboží, které nelze poslat normální poštou, činí maximálně 500 EUR. Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zodpovídat pouze tehdy, pokud lze tuto ztrátu hodnoty odvodit z takového zacházení, které nebylo nutné ke kontrole jakosti, vlastností nebo fungování.

Právo na odstoupení neexistuje u následujících smluv:

  • Smlouvy o dodávce zboží, které nebylo vyrobeno předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.
  • Smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není pro vrácení vhodné, pokud bylo zapečetění odstraněno.
  • Smlouvy na dodávku zboží, pokud bylo po dodávce z důvodu svých vlastností neoddělitelně smíšeno s jiným zbožím.
  • Smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, včetně finančních služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na nějž podnikatel nemá žádný vliv a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení, obzvláště služby v souvislosti s akciemi, podíly na veřejném investičním majetku ve smyslu § 1 odst. 4 Zákona o kapitálových investicích a jinými obchodovatelnými cennými papíry, devizami, deriváty a nástroji peněžního trhu.

Vzor odstoupení

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, pošlete nám další informace.)
– TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH, Rennbahnweg 78, 1220 Wien
– Odstupuji/odstupujeme tímto (*) od (*) smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/o poskytnutí následujících služeb (*)
- objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
- jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení na papíře)
Datum / čas
(*) Nehodící se škrtněte.

Copyright © 2021 Copyright © 2021 TUCHLER jevištní a textilní technika spol. s r.o. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.